POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
U SKLADU S ČLANKOM 13. I 14. UREDBE (EU) BR. 2016/679 („OUZP”)

U ovoj su obavijesti opisani postupci koje Subaru Italia S.p.A. („Subaru”, „Voditelj obrade” ili „mi”), provodi u vezi s obradom osobnih podataka prikupljenih putem mrežnog mjesta www.subaru.hr i svih drugih mrežnih mjesta povezanih s društvom Subaru (svako pojedinačno: „Mrežno mjesto”).

U onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo u danom trenutku, ova se obavijest odnosi i na obradu osobnih podataka prikupljenih na druge načine, primjerice od prodajnih i servisnih zastupnika ili ovlaštenih radionica u kontekstu prodaje ili servisiranja automobila brenda „Subaru” ili u slučaju sudjelovanja u događajima koje organizira Subaru ili Subaru Driving School.

Ova je obavijest stoga upućena osobama koje se služe Mrežnim mjestom, što obuhvaća i osobe koje se namjeravaju registrirati da bi pristupile rezerviranom području Mrežnog mjesta ili rezervirati probnu vožnju, kao i trenutačnim i potencijalnim klijentima društva Subaru („Korisnici”, „Ispitanici” ili „vi”).

Detaljne obavijesti o obradi osobnih podataka po potrebi su dostupne na stranicama povezanim s pojedinačnim uslugama ponuđenim putem Mrežnog mjesta. Svrha je tih obavijesti definiranje granica i načina obrade osobnih podataka za svaku uslugu da bi Korisnik mogao slobodno odabrati hoće li dati suglasnost, ako je potrebna, i eventualno dozvoliti prikupljanje podataka i njihovu naknadnu obradu.

Informacije o upotrebi kolačića na Mrežnome mjestu dostupne su u pravilniku o kolačićima.

1. Voditelj obrade podataka.
Voditelj obrade podataka jest Subaru Italia S.p.A., sa sjedištem na adresi L.go Negrelli 1, Ala (TN), 38061 i administrativnim sjedištem na adresi via Montefeltro 6/A, Milano (MI), 20156, OIB: 01188480220, broj telefona: 0289040200, adresa e-pošte: privacy@subaru.it.

2. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju. Izvori podataka.
Subaru može prikupljati sljedeće kategorije podataka:

 • uobičajene osobne podatke, što obuhvaća dobrovoljno navedene podatke (primjerice, u obrascima na Mrežnome mjestu), kao što su osobni podaci i podaci za kontakt,
 • podatke o pregledavanju internetskog sadržaja.

Te podatke mogu pružati izravno Ispitanici ili ih Subaru može prikupljati od zastupnika, ovlaštenih radionica, na trgovačkim sajmovima i događajima. Subaru uz to može obrađivati osobne podatke prikupljene od ostalih trećih strana, kao što su upravitelji društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram i Twitter) na temelju sporazuma o razmjeni informacija povezanih s preferencijama Korisnika i njihovim interakcijama s tim društvenim mrežama, ili podatke iz javno dostupnih izvora.


3. Svrhe i pravna osnova obrade. Legitimni interesi.
Prikupljeni osobni podaci obrađuju se:

 1. da bi se odgovorilo na zahtjeve Korisnika koji traže informacije,
 2. u svrhe utvrđene ugovorom i/ili svrhe povezane s provedbom predugovornih mjera usvojenih na vaš izričit zahtjev ili u svakom slučaju povezane s prodajom automobila brenda Subaru pokrivenih jamstvom Voditelja obrade u skladu s kupoprodajnim ugovorom koji ste sklopili sa zastupnikom,
 3. u svrhe utvrđene ugovorom i/ili svrhe povezane s provedbom predugovornih mjera poduzetih na vaš izričit zahtjev ili u svakom slučaju povezane s upotrebom automobila brenda Subaru prilikom probnih vožnji ili drugih događaja za sudjelovanje u kojima ste se prijavili,
 4. radi ispunjenja pravnih obveza kojima Subaru podliježe (primjerice, ispunjenje obveza koje proizlaze iz odgovornosti proizvođača, što obuhvaća povlačenje manjkavih proizvoda, ili obveza povezanih s jamstvom za proizvod),
 5. radi slanja komercijalnih obavijesti o proizvodima i uslugama koje su slične prethodno kupljenima (tzv. „soft spam”, npr. ponude za produljenje jamstva), ne dovodeći u pitanje mogućnost ulaganja prigovora na obradu u bilo kojem trenutku,
 6. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva društva Subaru, uključivo i na sudu,
 7. u sklopu razmjene podataka između matičnih društava, podružnica ili povezanih društava, u svrhe izvješćivanja te u administrativne i računovodstvene svrhe ili u vezi s organizacijskim, administrativnim, financijskim i računovodstvenim aktivnostima,
 8. radi provedbe promidžbenih inicijativa i slanja izravnih marketinških obavijesti i biltena te radi provedbe istraživanja tržišta u vezi s proizvodima i uslugama društva Subaru putem e-pošte, SMS-a, MMS-a i sličnih kanala i/ili poštom ili telefonskim pozivima s operaterom,
 9. radi provedbe aktivnosti profiliranja u svrhu prilagodbe marketinških aktivnosti navedenih u točki h te radi usmjeravanja promotivnih ponuda društva Subaru, između ostalog, i na temelju analize vaše upotrebe Mrežnog mjesta i drugih mrežnih mjesta i društvenih mreža koje posjećujete, uz upotrebu podataka prikupljenih i od vas i od trećih strana,
 10. u svrhu aktivnosti povezanih s funkcioniranjem Mrežnog mjesta i njegovim upravljanjem,
 11. u svrhu aktivnosti povezanih s registracijom za pristup zajednici „MySubaru” ili drugim rezerviranim područjima te s upotrebom povezanih usluga, što obuhvaća sudjelovanje u aktivnostima igrifikacije,
 12. radi pružanja podrške putem pozivnog centra, mrežnog mjesta ili nekog drugog kanala za podršku koji Subaru stavlja na raspolaganje.

Za obradu podataka u svrhe navedene u točkama a, b, c, k i l nije potrebna suglasnost Ispitanika s obzirom na nužnost te obrade da bi se ispunili njihovi specifični zahtjevi upućeni društvu Subaru ili radi provedbe ugovora koji je potpisao određeni Ispitanik ili radi provedbe predugovornih mjera poduzetih na zahtjev Ispitanika, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom b OUZP-a.
Za obradu podataka u svrhe navedene u točki d nije potrebna suglasnost Ispitanika s obzirom na nužnost te obrade da bi se ispunile pravne obveze kojima podliježe Voditelj obrade, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom c OUZP-a.
Za obradu podataka u svrhe navedene u točkama e, f, g i j nije potrebna suglasnost Ispitanika s obzirom na nužnost te obrade da bi se ostvarili legitimni interesi Voditelja obrade, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f OUZP-a.
Za obradu osobnih podataka u svrhe navedene u točkama h i i potrebna je suglasnost Ispitanika u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a OUZP-a.


4. Pružanje podataka i posljedice u slučaju njihova nepružanja.
Pružanje osobnih podataka u svrhe navedene u točkama a, b, c, d, k i l nije obavezno, no nužno je za upravljanje zahtjevima Ispitanika i njihovu obradu, kao i za ispunjenje pravnih i ugovornih obveza društva Subaru.
Pružanje osobnih podataka u svrhe navedene u točkama f, g i j nije obavezno, no nužno je za ostvarenje prethodno spomenutih legitimnih interesa Voditelja obrade. U svim tim slučajevima nepružanje podataka onemogućuje društvu Subaru da ispuni zahtjeve Korisnika i da s njima uđe u ugovorni odnos. Pružanje osobnih podataka u svrhe navedene u točkama h i i nije obavezno, no njihovo nepružanje onemogućuje društvu Subaru da provodi aktivnosti potrebne za postizanje bitnih ciljeva.


5. Primatelji i moguće kategorije primatelja osobnih podataka.
Osobni podaci mogu se stavljati na raspolaganje, otkrivati ili pružati sljedećim subjektima, koje će Subaru, ovisno o slučaju, imenovati izvršiteljima obrade ili ovlaštenim osobama za obradu podataka ili koji će djelovati kao neovisni voditelji obrade:

 • društva iz grupacije Subaru (matična društva, podružnice, povezana društva),
 • zaposlenici i/ili suradnici društva Subaru i/ili društava iz grupacije Subaru u bilo kojem svojstvu,
 • društva koja provode aktivnosti komercijalne komunikacije i profiliranja u ime Voditelja obrade, ako je za to dana suglasnost,
 • zastupnici i ovlaštene radionice Voditelja obrade, popis kojih je dostupan na adresi www.subaru.hr,
 • društva koja nude usluge informacijskog društva, što obuhvaća i društva koja nude usluge hostinga,
 • društva koja pružaju usluge pozivnog centra,
 • društva koja provode statistička i tržišna istraživanja, ako je za to dana suglasnost,
 • konzultanti, revizorska društva, ovlašteni računovođe,
 • Nacionalni statistički sustav, ako je takva obrada obvezna u skladu sa zakonom,
 • druga javna tijela ili policijske postrojbe, u slučajevima propisanim zakonom,
 • škola autosporta koja sudjeluje u događajima koje organizira Voditelj obrade i u njegovo ime vodi klub obožavatelja brenda Subaru,
 • bilo koji drugi subjekt koji provodi aktivnosti svrhovite za ostvarenje prethodno navedenih ciljeva.


6. Prijenos podataka u države izvan Europske unije.
Podaci će se u pravilu razmjenjivati među državama članicama Europske unije.
U slučaju da primatelji navedeni u točki 5. imaju poslovni nastan ili obrađuju podatke u državi izvan Europske unije, prijenos podataka tim subjektima provodi se na temelju odluke Europske komisije o primjerenosti u skladu s člankom 45. OUZP-a, nakon što se utvrdi da ta treća država ili više određenih sektora u toj trećoj državi jamči primjerenu razinu zaštite vaših podataka, ili nakon ugovaranja standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je odobrila Europska komisija u skladu s člankom 46. stavkom 2. OUZP-a.
Konkretno, podaci se mogu otkriti matičnome društvu u Japanu isključivo u svrhe izvješćivanja te organizacijske, administrativne i računovodstvene svrhe na temelju odluke o primjerenosti koju donosi Europska komisija u skladu s člankom 45. OUZP-a (2019/419).
Da biste zatražili dodatne informacije o poduzetim mjerama, obratite se na adresu: Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156, Milano (MI), na pažnju: Legal & Compliance Department.
Ti se podaci neće neopravdano širiti.


7. Razdoblje zadržavanja osobnih podataka.
Podaci se zadržavaju tijekom razdoblja koje ne može biti duže od roka zastare provedivih prava društva Subaru, kako je primjenjivo u danom trenutku, što je u pravilu 10 godina od raskida ugovora.
Podaci koji se prikupljaju i obrađuju u svrhe marketinga i profiliranja zadržavaju se, ne dovodeći u pitanje pravo Ispitanika da u bilo kojem trenutku uloži prigovor na tu obradu, maksimalno tijekom 36 mjeseci od trenutka prikupljanja podataka u tu svrhu, a to se čini s obzirom na prosječnu učestalost kupnje automobila brenda Subaru i njihovu veliku prosječnu cijenu.


8. Zajednica „MySubaru”.
Voditelj obrade Korisniku omogućuje pristup rezerviranom području „MySubaru” na adresi https://www.mysubaru.it/ da bi mu omogućio jednostavniji pristup uslugama podrške i jamstva koje Subaru pruža svojim klijentima. 

Da biste se pridružili zajednici „MySubaru”, morate izraditi račun i navesti podatke kao što su ime, prezime, adresa e-pošte i broj šasije vozila.
Registrirani Korisnik tada može po želji unijeti podatke svoga vozila (npr. model, kilometraža, datum registracije, broj šasije, broj registarske pločice, vrsta pneumatika koji se upotrebljavaju, stanje vozila, rok za plaćanje poreza na stavljanje vozila u promet, podaci vezanog izložbenog salona), podatke o navikama upotrebe vozila i druge osobne podatke, da bi primao obavijesti i podsjetnike za određene rokove te da bi jednostavnije kontaktirao sa zastupnikom u kojeg ima povjerenja. Subaru će obrađivati i te podatke, pod uvjetom da je Korisnik za to dao suglasnost, radi prilagodbe marketinških aktivnosti i usmjeravanja promidžbenih ponuda.
Osobni podaci na računu „MySubaru” zadržavaju se dok god je taj račun registriran te nakon toga u skladu s rokom zastare provedivih prava društva Subaru.
Registrirani Korisnik također može pozvati prijatelja da se pridruži zajednici „MySubaru” na način da društvu Subaru pošalje njegovu adresu e-pošte s pomoću posebne funkcije koju omogućava Voditelj obrade. Tada će Subaru poslati poruku e-pošte s pozivnicom za registraciju. Podrazumijeva se da je u tom slučaju Korisnik odgovoran za to da unaprijed obavijesti osobu koju namjerava pozvati o obradi podataka spomenutih u ovoj obavijesti i da zatraži njezinu suglasnost.


9. Kolačići.
Kolačići su male tekstne datoteke koje posjećena mrežna mjesta šalju terminalnom uređaju Korisnika, na koji se spremaju da bi se prilikom sljedećeg posjeta ponovno poslale na ista mrežna mjesta. Kolačići omogućuju mrežnome mjestu da sprema informacije u memoriju računala ili drugog uređaja, što je nužno za pravilno i učinkovito funkcioniranje mrežnih mjesta i osigurava bolje korisničko iskustvo.
Konkretno, na Mrežnome se mjestu upotrebljavaju tehnički kolačići, podaci o navigaciji, podaci o prethodno posjećenim mrežnim mjestima, varijable okruženja i kolačići za profiliranje, koji omogućuju Korisniku prilagođeno pregledavanje internetskog sadržaja. U vezi s time proučite dokument s opisom upotrebe kolačića dostupan na sljedećoj adresi: https://www.subaru.hr/cookies.


10. Načini davanja suglasnosti.
Suglasnost se, po potrebi, može dati potvrđivanjem okvira s oznakom na Mrežnome mjestu ili odabirom željenog okvira i potpisivanjem papirnatog obrasca.
Suglasnost za obradu osobnih podataka s pomoću kolačića za profiliranje po potrebi se može dati potvrđivanjem određenog okvira na natpisu koji se prikazuje prilikom pristupanja početnoj stranici.


11. Načela koja se primjenjuju na obradu osobnih podataka.
Subaru jamči da za osobne podatke na koje se odnosi ova obavijest vrijedi sljedeće:

 • prikupljaju se u posebne, izričite i legitimne svrhe te da se nadalje ne obrađuju u druge svrhe,
 • obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Ispitanike,
 • prikladni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u skladu sa svrhom obrade (tzv. smanjenje količine podataka),
 • točni su i, po potrebi, ažurni,
 • čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanika samo onoliko koliko je nužno u skladu sa svrhom obrade,
 • obrađuju se na način kojim je zajamčena primjerena razina sigurnosti,
 • prenose se u treću državu samo na temelju (i) odluke o primjerenosti koju je donijela Europska komisija ili (ii) odgovarajućih zaštitnih mjera kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je odobrila Europska komisija.

12. Prava ispitanika
Ispitanici mogu ostvariti svoja prava u skladu s člankom 7. stavkom 3. te člankom 15. i sljedećima OUZP-a slanjem poruke e-pošte na adresu privacy@subaru.it ili slanjem dopisa preporučenom poštom s povratnicom na adresu Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156, Milano, na pažnju: Legal & Compliance Department.

Ispitanik na raspolaganju ima sljedeće mogućnosti:

 • zatražiti informaciju o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci i u koju svrhu,
 • pristupiti osobnim podacima i informacijama o obradi te zatražiti kopiju tih osobnih podataka,
 • zatražiti ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka,
 • u slučaju postojanja neke od osnova predviđenih člankom 17. OUZP-a, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka,
 • u slučajevima predviđenim člankom 18. OUZP-a, zatražiti graničenje obrade,
 • ako su ispunjeni uvjeti predviđeni člankom 20. OUZP-a, zatražiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, kao i njihovo prenošenje drugom voditelju obrade, ako je tehnički izvedivo.

Pravo na ulaganje prigovora na obradu radi ostvarenja legitimnih interesa Voditelja obrade.
Svaki Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka radi ostvarenja legitimnih interesa Voditelja obrade. U tom slučaju obrada osobnih podataka prestaje, osim ako postoji zakonska osnova za obradu koja prevladava nad interesima, pravima i slobodama ispitanika te osim u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.


Pravo na povlačenje suglasnosti.
Ako je za obradu osobnih podataka potrebna suglasnost, svaki Ispitanik može u svakom trenutku povući danu suglasnost, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade provedene na temelju dane suglasnosti prije njezina povlačenja. Suglasnost se može povući slanjem poruke e-pošte na adresu privacy@subaru.it ili na bilo koji drugi način koji Voditelj obrade u danom trenutku stavlja na raspolaganje.


Pravo na prigovor i povlačenje suglasnosti u vezi s obradom u svrhe marketinga i profiliranja.
U vezi s obradom osobnih podataka u svrhe marketinga i profiliranja, svaki Ispitanik može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu ili povući suglasnost slanjem poruke e-pošte na adresu privacy@subaru.it. Ulaganje prigovora na obradu koja se provodi na taj način odnosi se i na slanje komercijalnih obavijesti poštom i telefonske pozive s operaterom, ne dovodeći u pitanje mogućnost djelomičnog ostvarenja tog prava, primjerice ulaganjem prigovora samo na obradu koja se provodi putem automatiziranih komunikacijskih sustava.


Pravo na ulaganje prigovora tijelu za zaštitu podataka.
Svaki Ispitanik može uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatra da su mu prekršena prava, u skladu s postupcima opisanim na mrežnome mjestu tog tijela, na adresi: https://azop.hr/


13. Izmjene i dopune ove obavijesti.
Ovu obavijest moguće je ažurirati ili dopuniti (također u slučaju novih zakona ili propisa). Značajne izmjene u svakom će slučaju biti naznačene na Mrežnome mjestu ili u vašem rezerviranom području, ili ćete o njima biti obaviješteni e-poštom.

Datum posljednje revizije: 04.05.2022.

Datum naveden na ovoj stranici ažurirat će se svaki put kada nova obavijest bude objavljena i stupi na snagu. Stoga vam preporučujemo da povremeno pročitate aktualnu obavijest da biste ostali u toku s načinom na koji štitimo vaše osobne podatke.

© SUBARU CORPORATION. Sva prava pridržana. | Subaru Italia S.p.A.
Sjedište; Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Temeljni kapital: 2.600.000 €
Upravno sjedište: via Montefeltro 6/A – 20156 Milano
Društvo je podređeno upravljanju i usklađivanju društva Subaru Europe N.V/S.A
P.IVA 01188480220 Dioničko društvo s jednim članom društva.